חיפוש

סודיות בטיפול

תוכן עניינים

מכון אביטל רותם | טיפול קליני פסיכולוגי | סודיות בטיפול

סודיות מקצועית בטיפול פסיכולוגי – Confidentiality

הסודיות היא אבן היסוד של הקשר הטיפולי.

חובת הסודיות מעוגנת בחוקים רבים ( לדוגמא: חוק העובדים הסוציאליים 1996, חוק הפסיכולוגים 1977, חוק הגנת הפרטיות 1981 חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 1992 וחוק זכויות החולה 1996 ).

על איש המקצוע מוטלת חובה חוקית ואתית לשמור בסוד כל מידע הנוגע ללקוח, אשר התגלה לו תוך עיסוקו המקצועי.

חובת הסודיות מוטלת על אנשי המקצוע ומגנה על הטיפול. היא מהווה את הבסיס לתחושה של אמון בטיפול ובמטפל. היא מאפשרת את השיח הפתוח ושיתוף הפעולה של המטופל שהוא הכרחי, אך קשה מטבעו.

הערכים המנחים אותנו, אנשי המקצוע, לשמור על הסודיות בטיפול, קשורים בבסיסם בכיבוד זכויות אדם ובכלל זאת, הזכות לפרטיות וצנעת הפרט. ישנם ערכים נוספים הקשורים  בכבוד לאוטונומיה של המטופל להחליט מה לספר ומתי ושמירה על טובתו של המטופל.

 

חובת הסודיות הינה חובה אתית וחוקית, אולם קיימת חובת דיווח לאנשי מקצוע רק במקרים של פגיעה בקטין, חסר ישע, או בכדי למנוע פשע.

חובת הדיווח מעוגנת בחוק והיא נחקקה על מנת להגן על החברה ובעיקר על החלשים בתוכה.